Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

DJ_Phạm_Long

Tên : Phạm Văn Long

Tài khoản : DJ_Phạm_Long

Quyền hạn : Member

Email : DJPhamLong@yahoo.com.vn

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : LOng

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của DJ_Phạm_Long