Thông tin cá nhân Thêm bạn

MatXac.Com

Trùm Mất Xác

Tên : Trùm

Tài khoản : Trùm Mất Xác

Quyền hạn : Moderator

Email : modmatxac3@yahoo.com

Yahoo! Chat : Chưa có

Giới tính : Nam

Thông tin khác : http://www.facebook.com/matxacfc

Nhạc sàn được nghe nhiều nhất của Trùm Mất Xác